ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek. A weboldal működésével, a termékek megrendelésével, és szállítási folyamataival kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésére állunk. Ld. szolgáltató adatai.

Jelen ÁSZF hatálya a tanitamese weboldalra terjed ki.

Az ÁSZF folyamatosan elérhető a weboldalról:   www.tanitamese.hu/aszf

 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Tóth Anita Mária adószámos magánszemély

A szolgáltató székhelye, és egyben a panaszügyintézés helye: 2100 Gödöllő, Béri Balogh Ádám u. 7. 2/4.

Elektronikus levelezési címe: tundefoldon@gmail.com

Adószáma: 52493917-1-33

Telefonszáma: +36 30 257 8395

 

Tárhelyszolgáltató: EZIT Kft. Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 1132

Adószám: 23493474-2-41

Telefonszám(06 1) 700 4030

Elektronikus levelezés címe: info@ezit.hu

 

Szolgáltatás igénybevétele

 

A megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.tanitamese.hu webcímen. Telefonon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos visszaigazolást a Szolgáltató elektronikus úton küldi el a Vevők részére.  A megrendelés leadása során átvételi és fizetési mód választandó.

A "megrendelem" gomb megnyomásával a Felhasználó ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, s melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a megrendelés számát, a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Felhasználó adatait.

A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra kerül, és utólagosan 3 hónapig hozzáférhető, visszakereshető a megrendelési szám alapján.

A szolgáltatás igénybevételére Magyországon belül van lehetőség.

 

Szolgáltató mindent megtesz a kiválasztott és megigényelt szolgáltatások teljesítése érdekében, Az esetleges nem teljesíthetőségről (pl. beszállítói késedelem miatt a rendelés összeállítása nem történik meg a Felhasználó által kiválasztott dátumig) tájékoztatja a megrendelőt.

 

Jelen ÁSZF elfogadása elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül, amellyel Felhasználó egyben hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató e-számlát állítson ki. A Szolgáltató által kiállított e-számla számviteli és ÁFA jogszabályok által szabályozott, és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az e-számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton kell megőrizni. Az így kiállított e-számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.
A Felhasználónak rendelés leadása során lehetősége van papíralapú számlát kérni. A Felhasználó kötelezettsége és felelőssége minden a hatályos jogszabályok szerinti számlakibocsátásához szükséges, Felhasználó által szolgáltatandó összes adat megadása. Felhasználó felelőssége a számlára kerülő, rá vonatkozó adatok valóságnak megfelelő és pontos rögzítése, beleértve az esetleges elírásokat is.

 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (06302578395), e-mailben (tunderfoldon@gmail.hu) a megrendelés azonosítójával, átvételi időpont igazolásával, és a bankszámlaszáma megadásával  gyakorolhatja.

A Felhasználó elállási jogát a szerződés megkötésének a napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A kézhezvétel a termék átvételének az időpontja. Átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.

 

Elállás esetén a terméket saját költségén kell visszaküldenie a Szolgáltató címére: 2100 Gödöllő, Béri Balogh Ádám u. 7. 2/4.

Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk

A Szolgáltató a termék beérkezését követő 7 munkanapon belül visszatéríti a visszaküldött termék árát. A szállítási díj költségét nem téríti vissza.

Személyesen átvett készpénzzel fizetett ügyletek esetében a Felhasználó döntése, hogy készpénzben vagy utalással kívánja megkapni a visszatérítést.

 

A panaszkezelés nyelve: magyar.

 

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Az eljárást írásban, postán feladott levélben vagy e-mailben benyújtott kérelemmel kell kezdeményezni.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2

 

 

 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Felhasználó, a www. tanitamese. hu weboldal látogatásával, megrendelés leadásával a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

A jelen Szabályzat visszavonásig hatályban marad.

Szerzői jogok

A www.tanitamese.hu weboldal szerzői jogi műnek minősül, ezért tilos az oldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A tanitamese.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

Adatvédelem

 A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://tanitamese.hu/adatkezelesi-tajekoztato/